Aiden English apologizes to Rusev & Lana: SmackDown LIVE, Aug. 7, 2018