John Cena in China: “I’m like a true Yinchuan citizen”